Bảo Khang food sẽ giới thiệu và tìm hiểu về các hồi